Budownictwo

Usługi archeologiczne w procesie budowy domu jednorodzinnego

Badania wykopaliskowe, wbrew obiegowej opinii, to długa i żmudna praca, której efekty nie są nigdy do końca pewne. Nasza firma świadczy usługi archeologiczne w całej Polsce. Prowadzimy nadzory archeologiczne, prace wykopaliskowe oraz wszelkie inne usługi archeologiczne. Poniżej przedstawiamy fragment raportu kończącego badania archeologiczne.

Badania archeologiczne wyprzedzały zabudowę i zagospodarowanie działek, stanowiącej własność Państwa X i Y. Prace prowadzono na podstawie decyzji nr 00/00 z dnia 06.06.2006 r., wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Wyżej wymienione działki zlokalizowane są na terenie stanowiska archeologicznego 00-66/777 i w jego strefie ochronnej. Prace prowadzono zgodnie z decyzją w dniu: 17.06.2011 r. Stanowisko leży na płaskim, rozległym płacie nad zalewowym, ograniczonym od południa krótkim stokiem. W czasie badań powierzchniowych prowadzonych w 1999 r. odkryto w tym miejscu 3 fragmenty ceramiki, której chronologię określono na okres neolitu (Kultura Pucharów Lejkowatych), dodatkowe 2 fragmenty ceramiki datowano na okres wczesnej epoki brązu (Kultura Trzciniecka). W czasie badań powierzchniowych okryto także nóż krzemienny. Działka przed rozpoczęciem prac była użytkowana jako działka rekreacyjna.Badania archeologiczne rozpoczęto w dniu 06.06.2006 r. od otwarcia wykopu sondażowego w kształcie litery „Y” o maksymalnych wymiarach 10 x 15 m, którego powierzchnia stanowiła około 10 procent powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę. Wykop usytuowano mniej więcej w miejscu budowy przyszłego domu. Po wyczyszczeniu powierzchni wykopu uchwycono zarysy pięciu obiektów. Niestety, wszystkie obiekty okazały się być pochodzenia naturalnego, bądź były pozostałościami współczesnej działalności człowieka. W trakcie czyszczenia nie stwierdzono obecności ceramiki czy krzemieni. Po przeprowadzonych badaniach, wnioskuję o wyłączenie działek spod opieki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”.
Nasza firma wykonała usługi archeologiczne na wskazanym terenie w terminie, nie powodując opóźnienia harmonogramu budowy.