Edukacja

Kurs peda­go­giczny pod­stawą sku­tecz­nej pracy nauczy­ciela

Prze­pisy obo­wią­zu­jące w szkol­nic­twie ule­gają obec­nie dużym zmia­nom. Każda osoba ucząca zawo­dowo w szkole, powinna mieć odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje peda­go­giczne. Oczy­wi­ście kwa­li­fi­ka­cje te są bez­po­śred­nio narzu­cone przez regu­la­cje prawne, które mają klu­czowe zna­cze­nie w dzia­łal­no­ści pla­có­wek oświa­to­wych.

Zało­że­nia kursu peda­go­gicznego

Pod­sta­wo­wym celem kursu jest naby­cie przez słu­cha­czy wie­dzy i uzy­ska­nie kom­pe­ten­cji z zakresu peda­go­giki, psy­cho­lo­gii, dydak­tyki i meto­dyki. Cały pro­gram speł­nia obo­wią­zu­jące zało­że­nia sze­roko poję­tego przy­go­to­wa­nia peda­go­gicznego. Absol­went po ukoń­cze­niu kursu jest przy­go­to­wany do pro­wa­dze­nia zajęć w szkole pod­sta­wo­wej i ponadpod­sta­wo­wej.

Korzy­ści zwią­zane z ukoń­cze­niem kursu peda­go­gicz­nego

W trak­cie uczęsz­cza­nia na kurs uczest­nicy stop­niowo naby­wają wie­dzę i umie­jęt­no­ści potrzebne zawo­do­wym nauczy­cie­lom. Po ukoń­cze­niu kursu są o wiele lepiej przy­go­to­wani peda­go­gicz­nie i mogą już mie­rzyć się z więk­szymi pro­ble­mami peda­go­gicz­nymi.

Pro­fity z ukoń­cze­nia kursu:

  • uzy­ska­nie kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do wyko­ny­wa­nia zadań zawo­do­wych nauczy­ciela w obsza­rze dydak­tycz­nym, opie­kuń­czym i wycho­waw­czym;
  • naby­cie wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakresu peda­go­giki, psy­cho­lo­gii oraz dydak­tyki, które pozwa­lają na efek­tywne oddzia­ły­wa­nie wycho­waw­cze i dydak­tyczne uczniów;
  • wykształ­ce­nie otwar­tej postawy przy poszu­ki­wa­niu efek­tyw­nych metod dydak­tycz­nych;
  • więk­sze moż­li­wo­ści samo­roz­woju oso­bi­stego i zawo­do­wego.

Pod­stawy ukoń­cze­nia kursu

Stu­dent przed pod­ję­ciem stu­diów powi­nien zapo­znać się z zakre­sem tema­tów, które są obo­wiąz­kowe na zaję­ciach. Tylko od sys­te­ma­tycz­nej pracy stu­denta tempo przy­swa­ja­nia wie­dzy i koń­cowe wyniki na egza­mi­nach. Uczel­nia prze­pro­wa­dza zali­cze­nia, egza­miny (prak­tyki) oraz orga­ni­zuje obronę pracy dyplo­mo­wej.

Na sku­teczne ukoń­cze­nie stu­diów wpły­wają nastę­pu­jące warunki;

  • sys­te­ma­tyczny udział w zaję­ciach;
  • zali­cze­nie kom­pletu przedmio­tów;
  • zali­cze­nie prak­tyk zawo­do­wych;
  • zda­nie egza­minu dyplo­mo­wego.

Kurs pedagogiczny ukończony na WSZiP pozwala znacząco przyspieszyć rozwój zawodowy, a zarazem daje nam wiedzę i kompetencje potrzebne w nowoczesnym szkolnictwie.

Toporzyk

Dodaj komentarz

Kliknij by skomentować

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *