Edukacja

PRINCE 2. SPRAWDZONA METODYKA TRADYCYJNA I EGZAMIN NA POZIOMIE FOUNDATION

PRINCE2 – jedna z metodyk klasycznych

PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) to jedna z najbardziej znanych i popularnych klasycznych metodyk zarządzania projektami. Jest ona wykorzystywana przez organizacje różnej wielkości i z różnych obszarów rynku, doskonale sprawdzając się we wszystkich przypadkach gdy specyfika projektu wymaga skorzystania z podejść tradycyjnych. Dzięki skupieniu się wyłącznie na zagadnieniach związanych z samym zarządzaniem i abstrahowaniu od treści projektów, PRINCE2 posiada uniwersalny charakter i jest możliwy do zastosowania w bardzo wielu branżach i kontekstach.

Geneza i specyfika PRINCE2

Historia PRINCE2 sięga lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku kiedy to w Wielkiej Brytanii wdrażano metodykę prowadzenia projektów informatycznych PROMPT z której później wyewoluował standard o nazwie PRINCE. W 1996 roku wprowadzono na rynek jego zaktualizowaną i unowocześnioną wersję o nazwie PRINCE2, nadającą się już nie tylko do projektów informatycznych, ale do zarządzania projektami w ogóle. Tak jak ma to miejsce przy wszelkiego rodzaju metodykach tradycyjnych, realizowane i zarządzane zgodnie z PRINCE2 projekty cechują się określonym i skończonym czasem trwania, zdefiniowanymi i mierzalnymi celami projektu, określoną pulą wykorzystywanych zasobów oraz klarownym podziałem ról i obowiązków w ramach zespołu projektowego. Metodyka wyróżnia cztery kluczowe elementy, które w powiązaniu ze sobą, decydują o jakości i sukcesie przeprowadzanych projektów. Są to wynikające z najlepszych doświadczeń w zarządzaniu projektami i wyznaczające ogólny kierunek pryncypia ( niektóre z nich to np. zarządzanie etapowe, zdefiniowane role i obowiązki czy koncentracja na produktach), związane z kluczowymi aspektami tematy (m.in. uzasadnienie, plany, jakość czy ryzyko), procesy czyli następujące po sobie ciągi działań w trakcie projektu (m.in. przygotowanie projektu, inicjowanie, sterowanie etapem, zarządzanie wytwarzaniem produktów czy zamykanie) oraz środowisko projektu. Kolejnym ważnym komponentem metodyki PRINCE2 jest wspomniany już podział na role, z wiodącym znaczeniem tzw. Komitetu Sterującego, który podejmuje najważniejsze decyzje i wydaje rozporządzenia. Dużą wagę przywiązuje się do prowadzenia starannej i szczegółowej dokumentacji. Ponieważ opisywany standard należy do zbioru metodyk tradycyjnych, najlepiej go stosować przy dużych i rozbudowanych projektach z wysokim stopniem ryzyka gdzie pożądana jest planowość i systematyczność prowadzonych działań, od bieżącej komunikacji z klientem ważniejsze są spisane umowy, a zaznaczenie hierarchii w ramach zespołu jest większe niż przy użyciu metodyk zwinnych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby w niektórych przypadkach łączyć PRINCE2 z podejściami zwinnymi, np. wykonując cały projekt w oparciu o PRINCE2, a jego poszczególne fragmenty „agile’owo”.

Certyfikacja i egzamin na poziomie Foundation

PRINCE2 to metodyka objęta akredytacją oficjalnej brytyjskiej jednostki rządowej APMG, która poza tym akredytuje m.in. zwinną metodykę Agile PM ®. Oznacza to, że oficjalne szkolenia i egzaminy z tego standardu mogą być prowadzone przez organizacje i firmy, które otrzymały autoryzację APMG. Pierwszy poziom certyfikacji w PRINCE2 to Foundation https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/prince2-2017-foundation-szkolenie-akredytowane-z-egzaminem/ – jego zakres to podstawy metodyki i obowiązująca w niej terminologia. Egzamin z PRINCE2 na poziomie Foundation trwa godzinę i od najnowszej wersji PRINCE2 2017 składa się z 60 zamkniętych pytań testowych jednokrotnego wyboru (zamiast wcześniejszych 75). Próg zaliczenia egzaminu to 33 poprawnych odpowiedzi (w dawniejszych wersjach – 38). Posiadany certyfikat świadczy o kompetencjach w zakresie PRINCE2 i znajomości zasadniczych założeń tej uznanej i sprawdzonej metodyki zarządzania projektami.

Jerzyk

Dodaj komentarz

Kliknij by skomentować

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *